Käyttö- ja sopimusehdot

(19.3.2015 voimassa toistaiseksi)

Turvallisuusvartti® internet-pohjaisen palvelun käyttö- ja sopimusehdot

Turvallisuusvartti® -internetpohjaisesta palvelusta käytetään myöhemmin näissä sopimusehdoissa nimeä palvelu. Pelastussuunnitelman lisäksi palvelussa voidaan käyttää myös Parkki -pelastussuunnitelma® nimeä, jolla tarkoitetaan palvelussa laadittavaa pelastussuunnitelmaa. 

Palvelun tarkoitus

Palvelussa laaditaan määriteltyyn kohteeseen pelastussuunnitelma sähköisessä maksullisessa palvelussa. Pelastussuunnitelman lisäksi palvelussa voidaan laatia tulityösuunnitelma sekä pelastustoimen kohdekortti. Vuosimaksua tai muuta määriteltyä maksua vastaan edellä mainittuja palvelun osia voidaan päivittää ja hallinnoida palvelun kautta. Kaikki palvelun osat on erikseen hinnoiteltu. Järjestelmään kirjautuneille käyttäjille palvelu on maksuton. Maksut ohjataan laskutusosoitteessa mainittuun osoitteeseen sopimuksen sisällön mukaisesti.

Sopimusehdoissa käytetyt termit ja palvelun osat

Kohteella tarkoitetaan kiinteistöä, rakennusta tai rakennelmaa tai tilaisuutta, johon pelastussuunnitelma tai muu palvelun osa on laadittu.

Palvelun osia ovat pelastussuunnitelman laadintaan liittyvä palvelu, tulityösuunnitelma-palvelu, pelastustoimen kohdekorttipalvelu sekä pelastussuunnitelmapalvelun yhteydessä oleva sähköinen koulutusosio. Palveluun voidaan lisäksi tallentaa omia dokumentteja.

PKT –turva Oy toimii palvelun tarjoajana ja sivustojen pääkäyttäjänä. Sivuston pääkäyttäjällä on oikeus tehdä muutoksia sivuston sisältöön siitä ennalta ilmoittamatta. Sivuston pääkäyttäjä kuitenkin tiedottaa järjestelmän avulla niistä huomattavista muutoksista, joita palvelun sisältöön on tehty.

Pääkäyttäjän ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Pääkäyttäjä voi myös poistaa käyttöoikeuksia järjestelmästä, mikäli tämän palvelun ehtoja ei noudateta. Myös käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelu kirjallisella ilmoituksella. Jo laskutettuja vuosi- tai muita maksuja ei palauteta.

Käyttäjällä tarkoitetaan kohteeseen aloitusvaiheessa nimettyä päivittäjää tai vastuuhenkilöä, joka on nimetty pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä kohteen ylläpitäjäksi. Käyttäjiä ovat myös kaikki ne tahot, jotka käyttävät palvelua jossain sen muodossa.

Käyttäjät vastaavat itsenäisesti omien kohteidensa osalta tiedon oikeellisuudesta sekä tiedon jakamisesta. Kirjautumalla palveluun tai lukemalla järjestelmän palvelun osia tai toimittamalla järjestelmään tietoja käyttäjät sitoutuvat samalla siihen, että heidän henkilötietonsa ja muut toimittamat tietonsa voidaan tallentaa palvelun tietokantaan rekistereiksi erillisen rekisteriselosteen mukaisesti ja heidän ilmoittamaansa tietoa voidaan käyttää palveluun liittyvien tietojen edelleen lähettämisessä kolmannelle osapuolelle tai palveluun liittyvässä viestittämisessä.

Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi  nimi-, osoite-, puhelinnumero-  tai sähköpostiosoite, jota tarvitaan suunnitelmiin nimettävien henkilöiden viestittämisessä.  Palveluun nimetyllä henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa palvelusta. Yhteystiedot löytyvät kohdasta yhteystiedot ja rekisteriseloste kohdata rekisteriseloste.

Käyttöoikeudet

Palvelun tekijänoikeudet ovat palvelun tarjoajalla  tai yksittäisten palveluun lisättyjen dokumenttien tekijöillä. Käyttäjä vastaa lisäämiensä dokumenttien osalta siitä, ettei tekijänoikeuksia rikota.

Palvelun ja siihen liittyvien asiakirjojen käyttöoikeus on käyttäjällä käyttöoikeuksien mukaisesti siihen asti, kunnes palvelu on jostain syystä lopetettu. Palvelun lopettamisen jälkeen palveluntarjoajalla ei ole enää velvoitetta arkistoida palvelun mitään kyseistä kohdetta koskevia tietoja.

Käyttäjä vastaa siitä, että tarvittavat varmuuskopiot dokumenteista on otettu ja niistä dokumenteista, joista edellytetään paperisia kopioita on ajan tasalla oleva kansio.

Muut oikeudet

Palvelu voidaan ilman erillistä ennakkoilmoitusta siirtää toiselle toimijalle, lopettaa, siinä voi olla käyttökatkoksia tai dokumentaatiossa voi esiintyä virheellisyyksiä. Käyttäjä vastaa dokumentaation tieto-osioon liittyvistä päivityksistä ja palvelun tarjoaja vastaa dokumentaatioon liittyvän sisällön päivittämisestä. Palvelu myydään ”sellaisena kuin se on” ja sen sisältöön ei ilman erillistä sopimusta voi vaikuttaa muilla kuin palvelun ominaisuuksiin liittyvillä elementeillä (osioiden muokattavuus). Palvelun tuottaja ei ole vastuussa kenellekään tai kolmannelle osapuolelle sattuneista onnettomuuksista tämän järjestelmän jossakin osassa olevan tiedon tai sen puuttumisen perusteella. 

Pääkäyttäjällä on oikeus ilman erillistä lupaa käyttää yksittäistä kohdetta referenssinä, kuitenkin paljastamatta kohteen arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja.

Näiden käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen

Tilaamalla tuotteen hyväksyt edellä mainitut ehdot. Käyttäessäsi palvelua sinulla tulee olla toimiva verkkoyhteys ja tietokoneesi tietoturvallisuudesta ja ajantasaisten ohjelmien käyttämistä vastaaminen on vastuullasi. Palvelulla ei ole palautusoikeutta. Palvelua voi kokeilla laatimalla pelastussuunnitelman valmiiksi. Ilman maksamista ei kuitenkaan saa tulostaa dokumentaatiota. Maksaminen tapahtuu laskutusasiakkaana. Emme myy tuotetta  laskutustietojen ilmoittamisen jälkeen palvelua ei voi enää palauttaa. yksityishenkilöile. Tilaajalla on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa palvelu kohdassa yhteystiedot näkyvän osoitteen kautta, mikäli ei halua jatkaa palvelun käyttöä. Maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. Mikäli kohteen kirjaamisessa tapahtuu virhe tai tietoa halutaan korjata, tulee tästä olla yhteydessä puhelimitse kohdassa yhteystiedot näkyvään puhelinnumeroon.

Palvelua saa käyttää palvelun ostanut tai tilannut henkilö, joka on nimetty käyttäjäksi tai jolle on jaettu palveluun liittyvää materiaalia tai sähköisiä linkkejä. Palvelua, sen osia tai dokumentteja ei saa jälleenmyydä eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman meiltä saatavaa kirjallista lupaa. Dokumentteja voidaan kopioida paperisena kohteen turvallisuuskäyttöön ilman rajoituksia.

Tämän palvelun kaikki tekijänoikeudet ovat ja säilyvät PKT –turva Oy:llä tai palvelun kohdassa yhteystiedot nimetyllä organisaatiolla. Niiden dokumenttien, jotka järjestelmän käyttäjä on itsenäisesti tallentanut järjestelmään (kuvat, muut selvitykset ja suunnitelmat) tekijänoikeudet ovat asianomaisten dokumenttien tekijöillä tai dokumenttien tekijöillä.

Järjestelmään ei myöskään saa tallentaa mitään dokumentteja, joiden käytölle on asetettu lisenssi- tai muita käyttörajoitteita. Tällaisten dokumenttien osalta pääkäyttäjällä on myös oikeus poistaa palvelusta tämän kaltaiset dokumentit tai estää niiden käyttö. Pääkäyttäjällä ei kuitenkaan ole näiden dokumenttien osalta valvontavastuuta vaan valvontavastuu on kohteen nimetyillä päivityksestä vastaavilla käyttäjillä.

Kohteen dokumentaation tulostaminen on sallittua kohteen tarpeisiin sekä omaan käyttöön. Dokumentaation tai lähdekoodin kopioiminen on tekijänoikeuslakien mukaan kiellettyä sähköisesti tai muulla tavalla.

Määrätyt vuosimaksut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksut laiminlyödään on palvelun tarjoajalla oikeus sulkea palvelu kohteesta, jonka vuosimaksu –tai muu kohteelle kuuluva maksu on laiminlyöty.

Palvelun maksut on ilmoitettu sivustoilla, niistä on laadittu tarjous tai hinta on muulla tavalla sovittu kirjallisesti. Laskutus vuosimaksuille määräytyy hinnaston mukaisesti.

Vuosittain (ensimmäinen maksu 12 kuukautta palvelun aloittamisesta) laskutettava vuosimaksu on sidottu Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiin: (Elinkustannusindeksi, vuoden 2014 Heinäkuu 1907 pistettä (Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus). Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tehdä hinnankorotuksia tämän elinkustannusindeksin mukaisesti. 

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Uusimmat voimassa olevat sopimusehdot löytyvät näiltä sivuilta ja ne hyväksytään tilauksen yhteydessä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä sopimusehtoja niin palvelua ei voida tarjota.

Tutustu näiden sopimusehtojen lisäksi palvelun tarjoajan vastuuvapauslauseeseen sekä rekisteriselosteeseen, jotka löytyvät näiltä sivustoilta. Tulosta nämä sopimusehdot myöhempää tarvetta varten.